Tag Archives: Margaret Noodin

An Ongoing Honouring of International Women’s Day – # 3 in a Series – A Consoling Echo Poem by Margaret Noodin

Navendamowin Mitigaakiing Apii dibikong gaashkendamyaan miinawaa goshkoziyaan endigwenh waa ezhichigewag bagoji Anishinaabensag odenang, mitigwaakiing izhaayaan miinawaa anweshinyaan. Nimawadishaag zhingwaakwag miinawaa okikaandagoog Nibizindaawaag zhashagiwag miinawaa ajiijaakwag. Nimaatookinaag zaagaa’igan ogaawag miinawaa apakweshkwayag. […]